Modbus to E-Net Interface

Efficiency through analysis